newsmile-hu-logo

A NEW SMILE DENT FOGORVOSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Ez az irat a NEW SMILE DENT KFT. tulajdonát képezi!

Általános szerződési feltételek fogászati szolgáltatás ellátásra


A szolgáltató: Dr. Hetey Susanna, mint ügyvezető fogszakorvos és a New Smile Dent Kft. mindenkori alkalmazottja, adószám: 12444218-1-20, a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősség biztosítással rendelkezik.

A megrendelő: a szerződést kötő páciens. Továbbiakban együttesen a felek. A megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a szolgáltatótól. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött fogászati és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

1. A szerződés feltételei

1.1 A szolgáltató a tevékenységre irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(-ok) és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat, ill. humán erőforrásokat. A megrendelő elfogadja azt a tényt, hogy a megadott fogorvosi időpontokban időbeli csúszások alakulhatnak ki, ami a várakozási idő meghosszabbodásában mutatkozik meg.

1.2 A szerződés azon a napon jön létre, amelyen a megrendelő az első konzultációt és kezelési terv elkészítését megelőzően a 'páciens-kérdőív egészségügyi állapotról’ részt aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi. A 'páciens- kérdőív egészségügyi állapotról’ aláírása a megrendelő részéről a nyilvános (a rendelő honlapján található) árlistában foglalt díjak és az ÁSZF-ben foglaltak elfogadását, megértését is jelenti egyben.

1.3 A szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, vagy a megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz. Az alvállalkozók saját felelősségükre vállalják mindenkori teljesítésüket.

1.4 A megrendelőnek a szerződéstől eltérő egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a szolgáltató írásban visszaigazolta.

2. A szolgáltatás ellenértéke

2.1 A szolgáltató a szolgáltatások díjairól a szolgáltató saját internetes honlapján kifüggesztett árlistával is tájékoztatja a megrendelőket. Minden esetben a megadott díjak tartalmazzák az anyagköltséget is. A honlapon található árlistában szereplő árak ugyanakkor csak tájékoztató jellegűek, ezektől a szolgáltatónak joga van bármikor eltérni.

2.2 A szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei az árajánlatban, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésére, számlázása.

2.3 Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai munka, illetve amennyiben a szolgáltató erről úgy rendelkezik, az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezelés napján fizetendő.

2.4 Fogtechnikai munka szolgáltatása esetén a megrendelő által elfogadott árajánlatban meghatározott összeg fizetendő előlegként a kezelés megkezdésének napján. A fennmaradó rész az anyag beépítésekor fizetendő, vagy egyedi megállapodás esetén ettől eltérően.

2.5 A szerződés alapján megállapított árajánlat 30 napig érvényes, ezt követően a szolgáltatónak jogában áll a díj változtatására. Ettől függetlenül a szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előforduló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

2.6 A számla aláírásával a megrendelő a szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

3. A kezelések megkezdése

3.1 Az állapotfelméréshez, illetve árajánlat készítéséhez minden esetben panoráma röntgenfelvétel készül. (Kizáró ok lehet olyan betegség vagy várandósság, ami kizárja a felvétel készítését.)

3.2 Az állapotfelmérés és az árajánlat nem kötelezi a pácienst addig semmire sem, amíg nem hagyja jóvá aláírásával az árajánlatot.
Az elkészített panoráma röntgenfelvételnek kizárólagos tulajdonosa a szolgáltató marad, belső felhasználásra szolgál az állapotfelmérés kiegészítőjeként és csak jogi ügyek tisztázása esetén kötelező azt a Jogi szervnek átadni bizonyítékképpen. Az elkészített panoráma felvételt a szolgáltató nem köteles a megrendelőnek kiadni. A New Smile Dent Kft. nem készít külső, más fogorvosi szolgáltatónak panoráma röntgen felvételt és más fogorvosi szolgáltató által készített – a megrendelő által hozott – panoráma felvételt sem fogadja el.

3.3 A megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a szolgáltató - választása szerint - jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a kezelési terv módosítására.

4. Jogok és kötelezettségek

4.1 A felek által aláírt 'beleegyező nyilatkozat és megállapodás fogorvosi kezeléshez’ nem zárja ki a lehetőséget, hogy a kezelések során a megrendelő (saját felelősségére) bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett. Ugyanakkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor egyoldalúan megszakítsa, ha megrendelő egészségi-, mentális állapota a kezelést akadályozza, vagy a megrendelő a szolgáltatóval, illetve alkalmazottjaival nem megengedhető módon viselkedik, illetve ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a szolgáltatóval szemben. Ebben az esetben a megrendelő összes előre meghatározott fogorvosi időpontja törlésre kerül. Az addig elkészült kezelésekről számla készül, amit megrendelőnek kötelessége kifizetni, ellenben az 5.1 pont lép hatályba.

4.2 A megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 héttel előbb mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével). Amennyiben a megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles lemondási díjat (kötbért) fizetni, melynek összege az árajánlatban foglaltak szerint értendő.

5. Fizetési feltételek

5.1 Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás) és annak határidejét. A felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybank alapkamat kétszerese.

5.2 Amennyiben a kezelést a megrendelő valamely biztosító vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a kezeléseket megelőzően jelezni. A szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetési teljesítést.

6. Adatvédelem, tájékoztatás

6.1 A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, panoráma röntgen felvételt, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja. A panoráma röntgennel kapcsolatos egyéb előírások a 3.2 -ben olvashatóak.

6.2 A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéshez mellékelt, aláírt anamnézis lap, az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, ezért úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljeskörűek legyenek. A kezelések időtartalma alatt bekövetkezett változásokról a megrendelő a szolgáltatót tájékoztatni köteles.

6.3 A megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a szolgáltató rendelőiben hang és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri, vagy jogi hatóságoknak jogosult bemutatni.

6.4 A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségeit a szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltató e-mailben vagy sms-ben őt tájékoztassa. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

6.5 A szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

7. A szerződés tartalma

Amennyiben a szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált szerződésben rögzített feltételek szerint.

8. Garancia

Csak kifogástalan szájhigiénia mellett biztosítható a kezelés hosszú távú sikeressége. A garancia kizárólagosan anyaghibára vonatkozik. Magára a fogorvosi kezelésre nem adható garancia, mivel egy szervezet biológiai reakciójára és az abból adódó esetleges további beavatkozására nem adható garancia. A kiegészítő kezelések ennél fogva külön térítendők és az árkalkuláció nem tartalmazza a plusz költséget.

8.1 A New Smile Dent Kft. mentesül a jótállási kötelezettsége alól:

– ha a Páciens többszörösen nem jelenik meg a megbeszélt időpontra anélkül, hogy lemondaná
– ha a Páciens nem jelenik meg fél évente kontroll vizsgálaton
- ha a Páciens elhanyagolja a szájhigiéniáját
- ha a Páciens nem követi a fogorvos utasításait
- ha a Páciens a kezelést követően, vagy közben más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
- ha a fogpótlást, mint a fix-, részleges lemezes fogpótlásokat vagy a teljes lemezes fogpótlásokat a Páciens nem gondozza megfelelően
- ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül
- ha a páciens dohányzik
– ha gyökérkezelésre kerül sor, gyökércsúcs-reszekció esetén
- ha a páciens rövid idő alatt nagy súlyveszteséget, vagy nagyfokú hízást szenved el
– ha a páciens nem rendeltetésszerűen használja a beavatkozás végtermékét
– tejfogtömés esetén
– ha a páciens olyan gyógyszerek szedésére szorul a későbbiekben, ami negatívan befolyásolja a saját fog, illetve csontozat állapotát.

- periimplantitis esetén

- implantátum beültetése esetén

8.2 A garanciaidők a következők:

– Esztétikus, fényre-kötő tömés: 6 hónap
– Fémkerámia pótlás: 12 hónap
– Cirkón-pótlás: 24 hónap
– Kivehető teljes vagy részleges fogpótlás: 12 hónap

9. Reklamáció

9.1 A megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a szolgáltatóval.

9.2 A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a szolgáltató rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatosan minden információt és adatot megadni. A felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igényeknek.

9.3 Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól menetesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a szolgáltató reklamációt nem fogad el.

9.4 Bármilyen reklamáció a megrendelő részéről csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a megrendelő megjelent az előírt kontrollokon. Amennyiben a megrendelő nem tett eleget ezen kötelezettségének, úgy a reklamációhoz való joga érvényét veszti.

10. Kontroll vizsgálatok

10.1. Azon páciensek/megrendelők esetében, akiknél implantátum beültetésére került sor, a kötelező kontroll időpontok a következők: a beavatkozást követő 1. héten, 1. hónapban, 3. hónapban és 6. hónapban esedékes.

10.2. Azon páciensek/megrendelők, akiknél protetikai munkára került sor, a kötelező kontroll időpontok a következők: a beavatkozást követő 14. napon, ezt követően pedig 6 havonta esedékes.

10.3. Minden egyéb esetben a fél éves kontroll érvényes.

10.4. A kontroll időpont egyeztetése nem a szolgáltató feladatát képezi, hanem a páciens/megrendelő saját felelőssége, így tehát a páciensnek/megrendelőnek kell jelentkeznie a szolgáltatónál.

11. Képes dokumentáció

A rendelőben a pácienseket érintő beavatkozás menetéről és a végeredményről fénykép, vagy videófelvétel készül azzal a kikötéssel, hogy azokon a páciensek személye semmilyen körülmények között nem válik felismerhetővé. Ezek a képek/videók KIZÁRÓLAG belső felhasználásra készülnek. Egyéb rendelkezések az adatkezelési hozzájárulóban szereplő nyilatkozatok alapján történnek.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.

12.2 A megrendelő vagy megrendelő törvényes képviselője a "Beleegyező nyilatkozat és megállapodás a Páciens és a New Smile Dent fogászati rendelő között" aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

12.3 Az ÁSZF és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk.,valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12.4 A felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp.41§-a alapján kikötik a Nagykanizsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

New Smile Dent Kft.