kivágott logó

A NEW-SMILE DENT FOGORVOSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
általános szerződési feltételei fogászati szolgáltatás ellátásra

Ez az irat a NEW-SMILE DENT KFT. tulajdonát képezi!

A szolgáltató: Dr. Hetey Susanna - ügyvezető fogszakorvos és a New-Smile Dent Kft.mindenkori alkalmazottja. A szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai-, hatósági-, működési- engedélyekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan pedig orvosi felelősségbiztosítással.

A megrendelő: a szerződést kötő páciens. Továbbiakban együttesen a felek. A megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó, térítéses fogászati ellátást vesz igénybe a szolgáltatótól. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött fogászati és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

1. A szerződés feltételei

1.1 A szolgáltató a tevékenységre irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(-ok) és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat, ill. humán erőforrásokat. A megrendelő elfogadja azt a tényt, hogy a megadott fogorvosi időpontokban időbeli csúszások alakulhatnak ki, ami a várakozási idő meghosszabbodásában mutatkozik meg.

1.2 A szerződés azon a napon jön létre, amelyen a megrendelő az első konzultációt és kezelési terv elkészítését megelőzően a 'páciens-kérdőív egészségügyi állapotról’ részt aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi. A 'páciens- kérdőív egészségügyi állapotról’ aláírása a megrendelő részéről a nyilvános (a rendelő honlapján található) árlistában foglalt díjak és az ÁSZF-ben foglaltak elfogadását, megértését is jelenti egyben.

1.3 A szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, vagy a megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz. Az alvállalkozók saját felelősségükre vállalják a szolgáltatások teljesítését. A szolgáltató az alvállalkozók esetleges késedelemes teljesítése miatt nem vállal felelősséget. 
1.4 A megrendelőnek a szerződéstől eltérő egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a szolgáltató írásban visszaigazolta.

2. A szolgáltatás ellenértéke

2.1 A szolgáltató a szolgáltatások díjairól a szolgáltató saját internetes honlapján kifüggesztett árlistával is tájékoztatja a megrendelőket. Minden esetben a megadott díjak tartalmazzák az anyagköltséget is. A honlapon található árlistában szereplő árak ugyanakkor csak tájékoztató jellegűek, ezektől a szolgáltatónak joga van bármikor eltérni.
2.2 A szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei az árajánlatban, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésére, számlázása.
2.3 Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai munka, illetve amennyiben a szolgáltató erről úgy rendelkezik, az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezelés napján fizetendő.
2.4 Fogtechnikai munka szolgáltatása esetén a megrendelő által elfogadott árajánlatban meghatározott összeg fizetendő előlegként a kezelés megkezdésének napján. A fennmaradó rész az anyag beépítésekor fizetendő, vagy egyedi megállapodás esetén ettől eltérően.
2.5 A szerződés alapján megállapított árajánlat 30 napig érvényes, ezt követően a szolgáltatónak jogában áll a díj változtatására. Ettől függetlenül a szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előforduló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is. Amennyiben a páciens aláírásával tanúsítva elfogadja az árajánlatot a megadott időn belül (30 nap) az abban foglalt árak kizárólag az aláírástól számított 3 hónapon belül érvényesek csak. Amennyiben a páciens saját okánál fogva 3 hónapon túl kezdi meg a kezelést, a beavatkozások az éppen aktuális árakkal kerülnek kiszámlázásra. A 3 hónapon túl megkezdett kezelések esetében tehát a rendelő fenntartja az árváltoztatáshoz való jogát. Egy esetleges árváltozás esetén a kezelési terv módosítása nélkül a rendelő tájékoztatja a pácienseket az aktuális árakról egy frissített árajánlat formájában. 
2.6 A számla aláírásával a megrendelő a szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

3. A kezelések megkezdése

3.1 Az állapotfelméréshez illetve árajánlat készítéséhez minden esetben panoráma röntgenfelvétel, vagy CBCT felvétel készül. (Kizáró ok lehet olyan betegség vagy várandósság, ami kizárja a felvétel készítését.)
3.2 Az állapotfelmérés és az árajánlat nem kötelezi a pácienst addig semmire sem, amíg nem hagyja jóvá aláírásával az árajánlatot.
Az elkészített panoráma röntgen, vagy CBCT felvétel kizárólagos tulajdonosa a szolgáltató marad, mivel a felvételek belső felhasználásra szolgálnak az állapotfelmérés kiegészítőjeként, a pontosabb diagnosztizálás segítésére és csak jogi ügyek tisztázása esetén kötelező azt a Jogi szervnek átadni bizonyítékképpen. Az elkészített panoráma, vagy CBCT felvételt a szolgáltató nem köteles a megrendelőnek kiadni. A New Smile Dent Kft. nem készít külső, más fogorvosi szolgáltatónak panoráma, vagy CBCT felvételt és más fogorvosi szolgáltató által készített – a megrendelő által hozott – panoráma vagy CBCT felvételt sem fogadja el.
3.3 A megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a szolgáltató - választása szerint - jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a kezelési terv módosítására.

4. Jogok és kötelezettségek

4.1 A felek által aláírt 'beleegyező nyilatkozat’ nem zárja ki a lehetőséget, hogy a kezelések során a megrendelő (saját felelősségére) bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett. Ugyanakkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor egyoldalúan megszakítsa, ha megrendelő egészségi-, mentális állapota a kezelést akadályozza, vagy a megrendelő a szolgáltatóval, illetve alkalmazottjaival nem megengedhető módon viselkedik, illetve ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a szolgáltatóval szemben. Ebben az esetben a megrendelő összes előre meghatározott fogorvosi időpontja törlésre kerül. Az addig elkészült kezelésekről számla készül, amit megrendelőnek kötelessége kifizetni, ellenben az 5.1 pont lép hatályba.
4.2 A megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 7 munkanappal előbb mondhatja le térítésmentesen, kizárólag írásban (e-mail küldésével). Amennyiben a megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles lemondási díjat (kötbért) fizetni, melynek összege az árajánlatban foglaltak szerint értendő.

5. Fizetési feltételek

5.1 Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás) és annak határidejét. A felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybank alapkamat kétszerese.

5.2 Amennyiben a kezelést a megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a kezeléseket megelőzően jelezni. A szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetési teljesítést.

6. Adatvédelem, tájékoztatás

6.1 A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, panoráma röntgen/CBCT felvételt, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja. A panoráma röntgennel és CBCT felvétellel kapcsolatos egyéb előírások a 3.2 -ben olvashatóak.

6.2 A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéshez mellékelt, aláírt anamnézis lap az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, ezért úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljeskörűek legyenek. A kezelések időtartalma alatt bekövetkezett változásokról a megrendelő a szolgáltatót tájékoztatni köteles.

6.3 A megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a szolgáltató rendelőiben hang és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri, vagy jogi hatóságoknak jogosult bemutatni.

6.4 A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségeit a szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltató e-mailben vagy sms-ben őt tájékoztassa. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

6.5 A szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

7. A szerződés tartalma

Amennyiben a szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált szerződésben rögzített feltételek szerint.

8. Garancia

Csak kifogástalan szájhigiénia mellett biztosítható a kezelés hosszú távú sikeressége. A garancia kizárólagosan anyaghibára vonatkozik. Magára a fogorvosi kezelésre nem adható garancia, mivel egy szervezet biológiai reakciójára és az abból adódó esetleges további beavatkozására nem adható garancia. A kiegészítő kezelések ennél fogva külön térítendők és az árkalkuláció nem tartalmazza a plusz költséget.

A garancia kizárólag rendeltetésszerű használat, illetve az orvos által előírt egyéb javaslatok betartása mellett érvényes. A nem rendeltetésszerű használat és az orvosi utasítások be nem tartása minden esetben automatikusan a garancia elvesztését jelentik.

A garancia továbbá csak akkor érvényesíthető a megadott időn belül, ha mind a négy kvadránsban a fogsor zárt és stabil, illetve legalább hatosig (első nagyőrlőig) vannak fogak.

Amennyiben az orvos előírja az éjszakai harapásemelő sín hordását, úgy a páciens a garanciát bármilyen kezelés esetében csak akkor tudja érvényesíteni, ha a kontroll során a részére készített harapásemelő sínt magával hozza és azon egyértelműen látszanak a használat jelei (fognyomok). A harapásemelő sín használatának mellőzése minden esetben automatikusan a garancia elvesztését jelenti.

8.1 A New Smile Dent Kft. mentesül a jótállási kötelezettsége alól:

– ha a Páciens többszörösen nem jelenik meg a megbeszélt időpontra anélkül, hogy lemondaná
– ha a Páciens nem jelenik meg fél évente kontroll vizsgálaton
- ha a Páciens elhanyagolja a szájhigiéniáját
- ha a Páciens nem követi a fogorvos utasításait
- ha a Páciens a kezelést követően, vagy közben más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
- ha a fogpótlást, mint a fix-, részleges lemezes fogpótlásokat vagy a teljes lemezes fogpótlásokat a Páciens nem gondozza megfelelően
- ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül
- ha a páciens dohányzik
– ha gyökérkezelésre kerül sor, gyökércsúcs-reszekció esetén
- ha a páciens rövid idő alatt nagy súlyveszteséget, vagy nagyfokú hízást szenved el
– ha a páciens nem rendeltetésszerűen használja a beavatkozás végtermékét
– tejfogtömés esetén
– ha a páciens olyan gyógyszerek szedésére szorul a későbbiekben, ami negatívan befolyásolja a saját fog, illetve csontozat állapotát.

- periimplantitis esetén

- implantátum beültetése esetén

8.2 A garanciaidők a következők:

– Esztétikus, fényrekötő tömés: 6 hónap
– Fémkerámia pótlás: 12 hónap *
– Cirkon pótlás: 24 hónap
– Kivehető teljes, vagy részleges-ideiglenes fogpótlás: 12 hónap

* A fémkerámia fogpótlásoknál bizonyos esetekben bekövetkező sérülések (lepattanás, stb.) nem minden esetben javíthatóak. Ilyenkor a fogpótlás cseréje szükséges.

9. Reklamáció
9.1 A megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a szolgáltatóval.
9.2 A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a szolgáltató rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatosan minden információt és adatot megadni. A felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igényeknek.
9.3 Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól menetesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a szolgáltató reklamációt nem fogad el.

9.4 Bármilyen reklamáció a megrendelő részéről csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a megrendelő megjelent az előírt kontrollokon. Amennyiben a megrendelő nem tett eleget ezen kötelezettségének, úgy a reklamációhoz való joga érvényét veszti.

9.5 A megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a New Smile Implant Centerben az implantátumokra felhelyezett fogpótlások az IHDE rendszer egyedi és szigorú követelményeinek megfelelően készülnek, amely irányelvek eltérnek a hagyományos protetikai irányelvektől, ezért kizárólag egy arra specializálódott, képesítéssel rendelkező fogtechnikushoz és fogorvoshoz szabad fordulnia a megrendelőnek a későbbiekben, amennyiben nem a szolgáltatónál kíván a továbbiakban  kezeléseken részt venni.

10. Kontroll vizsgálatok

10.1. Azon páciensek/megrendelők esetében, akiknél implantátum beültetésére került sor, a kötelező kontroll időpontok a következők: a beavatkozást követő 1. héten, 1. hónapban, 3. hónapban és 6. hónapban esedékes.

10.2. Azon páciensek/megrendelők, akiknél protetikai munkára került sor, a kötelező kontroll időpontok a következők: a beavatkozást követő 14. napon, ezt követően pedig 6 havonta esedékes.

10.3. Minden egyéb esetben a fél éves kontroll érvényes.

10.4. A kontroll időpont egyeztetése nem a szolgáltató feladatát képezi, hanem a páciens/megrendelő saját felelőssége, így tehát a páciensnek/megrendelőnek kell jelentkeznie a szolgáltatónál.

11. Képes dokumentáció

A rendelőben a pácienseket érintő beavatkozások menetéről, a kiinduló állapotról és a végeredményről fénykép, vagy videófelvétel készül azzal a kikötéssel, hogy azokon a páciensek személye semmilyen körülmények között nem válik felismerhetővé. Ezek a képek/videók KIZÁRÓLAG belső felhasználásra készülnek. A képek/videók esetleges publikálása a megrendelő adatkezelési hozzájárulóban szereplő rendelkezése alapján történik.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.
12.2 A megrendelő, vagy a megrendelő törvényes képviselője a "Beleegyező nyilatkozat" aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.
12.3 Az ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
12.4 A felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp.41§-a alapján kikötik a Nagykanizsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

New-Smile Dent Kft.

8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 12.